Sociální poradenství

 

 • Co si mám představit pod pojmem základní sociální poradenství?
  • Základním sociálním poradenstvím se rozumí poskytování potřebných informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. Základní sociální poradenství je obsaženo ve všech druzích sociálních služeb jako základní činnost, kterou jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni vždy zajistit.
 • Co si mám představit pod pojmem odborné sociální poradenství?
  • Je zpravidla specializované na určité okruhy problémů (např. poradna pro seniory, poradna pro oběti trestných činů, poradna pro osoby se zdravotním postižením, manželské a rodinné poradny apod.).
 • Kam se obrátit, když potřebuji poradit se zavedením sociální služby?
  • Pro radu, kde hledat službu, která by pro Vás byla vhodná, mohou Vaše kroky směřovat i na obecní úřad nebo se obrátit na samotného poskytovatele sociálních služeb (sociální pracovnici /pracovníka např. pečovatelské služby, domova pro seniory, odlehčovací služby apod.), který Vám vše vysvětlí.
  • Kdo má přístup na internet, může hledat informace v registru poskytovatelů sociálních služeb, na stránkách obcí a krajů či na stránkách jednotlivých poskytovatelů (každý poskytovatel má povinnost zajišťovat dostupnost informací o poskytovaných službách). Registr poskytovatelů sociálních služeb
 
Příspěvek na péči

 

 • Kdo může žádat o příspěvek na péči?
  • Příspěvek na péči náleží těm, kteří jsou především z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.
 • Co je to péče o vlastní osobu?
  • Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání, pohybu…
 • Co je to soběstačnost?
  • Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi nebo s předměty osobní potřeby, obstarávat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat či uklidit. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok. Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka odlišná, zákon proto rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.
 • Kde získám tiskopis na podání žádosti o příspěvek na péči nebo o jeho zvýšení?
  • Tiskopis získáte u příslušné pobočky Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele nebo na Integrovaném portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře (integrovaný portál MPSV).
  • V případě, že budete potřebovat v této oblasti poradit, Vaše otázky vám ráda zodpoví naše sociální pracovnice.
 • Jaká je adresa pobočky Úřadu práce pro Prahu 4, 11, 12?
  • Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 PRAHA 411, tel.: 950 178 556, úřední hodiny pro sociální služby, příspěvek na péči: PO a ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00.
 • Jak probíhá řízení o přiznání příspěvku na péči      
  • Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje v den podání písemné žádosti.
  • Sociální pracovník z příslušného Úřadu práce Vaši žádost posoudí tak, že provede sociální šetření – bude zjišťovat, jak moc samostatný je žadatel ve svém přirozeném prostředí. Od 1. 8. 2016 může úřad práce provést sociální šetření i v průběhu hospitalizace osoby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče (typicky tzv. LDN), trvá-li hospitalizace nepřetržitě déle než 60. dnů.
  • Po provedeném šetření Úřad práce požádá okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení stupně závislosti.
  • Lékařská posudková služba okresní správy sociálního zabezpečení vydá na základě žádosti posudek o stupni závislosti, v němž stanoví, kolik životních potřeb posuzovaný nezvládne v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.
  • Po obdržení stejnopisu posudku vydá Úřad práce rozhodnutí.
 • Komu náleží příspěvek na péči?
  • Příspěvek na péči je finanční příspěvek a náleží osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
 • Co je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a míra závislosti na pomoci?
  • Jedná se o takový nepříznivý zdravotní stav, který dle poznatků lékařské vědy trvá déle než jeden rok a jenž omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.
  • Míra závislosti je odvislá od počtu základních životních potřeb (dále také „životní potřeby“), při nichž osoba potřebuje pomoc či dohled.
  • Zákon stanoví celkem 10 následujících životních potřeb:
   • mobilita,
   • orientace,
   • komunikace,
   • stravování,
   • oblékání a obouvání,
   • tělesná hygiena,
   • výkon fyziologické potřeby,
   • péče o zdraví,
   • osobní aktivity,
   • péče o domácnost.
  • Bližší vymezení schopnosti zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění.
 • Kdy se považuje osoba za závislou na pomoci jiné fyzické osoby?
  • Stupeň závislosti je vždy stanoven počtem životních potřeb, při nichž osoba potřebuje z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu každodenní pomoc nebo dohled. Od stanoveného stupně závislosti se samozřejmě odvíjí i výše poskytovaného příspěvku na péči, která je dále odlišně stanovena pro osoby do 18 let věku a pro osoby starší.
 • Jaká je výše příspěvku?
  • Příspěvek na péči pro osoby starší 18 let se vyplácí ve 4 stupních: 880 Kč, 4.400 Kč, 8.800 Kč, 13.200 Kč měsíčně podle toho, v jaké míře je daná osoba na péči závislá (údaje jsou uvedeny k 30.11.2017).
 • Mám nějaké povinnosti při podání žádosti o příspěvek na péči?
  • Podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku na péči, písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči (např. hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, tj. vždy začátek a konec hospitalizace), využívat příspěvek na zabezpečení potřebné pomoci.
  • V případě nesplnění povinností může být výplata příspěvku po předchozím upozornění zastavena.
 • Komu bude vyplácen příspěvek na péči při umístění v domově pro seniory?
  • Příspěvek u klientů domovů pro seniory slouží na úhradu péče a jako součást úhrady náleží celý domovu (§ 73 odst. 4 zák. č. 1058/2006 Sb.).
 • Můj zdravotní stav se zhoršil, mohu žádat o zvýšení příspěvku na péči?
  • Vyplněním a podáním formuláře, který je k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo je dostupný na stránkách Integrovaného portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře.
 • Může mě někdo v řízení o příspěvek na péči zastupovat?
  • Zmocněnec na základě plné moci (vzor plné moci je k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR).
 • Co lze hradit z příspěvku na péči?
  • Příspěvek lze použít pouze na výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy využíván k úhradě péče, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby (např. pečovatelská služba, služba osobní asistence), ale i výdajů, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby.
  • Oba výše uvedené způsoby může příjemce kombinovat a hradit z příspěvku dle individuální potřeby.
 • Může mi být poskytována pečovatelská služba nebo osobní asistence, i když nepobírám příspěvek na péči?
  • Ano, může. Pokud zájemce o službu nemá přiznán příspěvek na péči, neznamená to, že nemá sníženou soběstačnost. Pokud je prokázána snížená soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení či se jedná o rodinu s dětmi (v případě narození trojčat) nic nebrání tomu, aby byla služba poskytována.
 • Požádal/a jsem o příspěvek na péči, ale přišlo mi zamítavé rozhodnutí. Mám právo se odvolat?
  • Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho obdržení odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále „ministerstvo“), a to prostřednictvím úřadu práce, který rozhodnutí vydal. Před podáním odvolání je vhodné seznámit se s posudkem, jenž je součástí rozhodnutí o přiznání, či zamítnutí příspěvku a obsahuje skutková zjištění okresní správy sociálního zabezpečení a závěry, k nimž na jejich základě dospěla. Stupeň závislosti pro účely odvolacího řízení posuzuje na žádost ministerstva jeho posudková komise, složená obvykle ze dvou lékařů a tajemníka. Ta by se měla ve svém posudku vypořádat i s námitkami odvolatele, které směřují proti posudku okresní správy sociálního zabezpečení. Zhorší-li se v průběhu odvolacího řízení zdravotní stav posuzované osoby, je nutné na tuto skutečnost upozornit ministerstvo (a doložit nové lékařské zprávy) nebo přímo jeho posudkovou komisi.

 

 Domácí péče

 

 • Jak postupovat, když sociální služba již nestačí?
  • Může situace, kdy z důvodu zhoršení zdravotního stavu potřebujete ošetřovatelskou, léčebně rehabilitační nebo paliativní péči. Při pobytu doma můžete přijímat pomoc v rámci tzv. domácí péče jako zdravotní službu (i zdravotní péče má formy terénní a ambulantní). Základní informace o zdravotních službách požadujte od registrujícího praktického lékaře.
 • Co je to domácí péče?
  • Domácí péče je pacientům poskytována zdravotními sestrami, fyzioterapeuty přímo v prostředí domova pacienta.
 • Kdo hradí domácí péči?
  • Domácí péče je hrazena ze zdravotního pojištění pouze na základě doporučení registrujícího  praktického  lékaře, registrujícího    praktického lékaře  pro děti a dorost  nebo ošetřujícího lékaře  při hospitalizaci.
 • Co zajišťuje domácí péče?
  • Domácí péče zajišťuje odborné výkony, jako jsou například převazy ran, odběry krve, aplikace injekcí apod.
 • Jak dlouho může být poskytována domácí péče?
  • Praktický lékař může indikovat domácí péči jednorázově maximálně na dobu 3 měsíců, může však tuto indikaci opakovaně prodloužit (opět vždy maximálně na 3 měsíce). Pokud tedy klient péči potřebuje a praktický lékař ji indikuje, může být domácí péče poskytována nepřetržitě po neomezeně dlouhou dobu.

 

Odmítnutí sociální služby

 

 • Může poskytovatel sociální služby odmítnout moji žádost o její poskytování?
  • Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze:
   • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem a zaregistrovanou cílovou skupinu služby; má naplněnou kapacitu;nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
   • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo osobě, která o službu žádá, poskytovatel vypověděl před méně než 6 měsíci smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností ze smlouvy vyplývajících,
   • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Co to znamená, že nespadám do cílové skupiny?
  • Poskytovatel musí stanovit okruh osob, pro které je služba určena. Mohou být uplatněna kritéria, jako je věk, druh zdravotního postižení (např. demence, Alzheimerova choroba apod.). Zájemce o službu, který do cílové skupiny dané služby nespadá, může být odmítnut.
 • Jak rozumět pojmu zdravotní postižení?
  • Zdravotním postižením se rozumí omezení fyzických, duševních nebo smyslových schopností osoby, které má nepříznivý vliv na život člověka. Příčinou může být například úraz nebo nemoc.

 

Příspěvek na dopravu

 

 • Kdy mohu dostat příspěvek na dopravu?
  • Jedná se o příspěvek na mobilitu, který je určen pro osoby se zdravotním postižením, kterým byl vydán úřadem práce průkaz ZTP nebo ZTP/P a dopravují se nebo jsou dopravovány do zdravotnických zařízení, na úřady apod. 
  • Nenáleží osobám, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, např. jsou v domově pro seniory nebo ve zdravotnickém zařízení.
 • Jaká je výše příspěvku?
  • Příspěvek činí 400,- Kč (platnost k 30.11.2017) a vyplácí se buď měsíčně zpětně, tzn. do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží nebo splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.
  • Změna výše příspěvku 550,- Kč (platnost k 1.1.2018).
 • Kde mohu o mobilitu požádat?
  • Na úřadu práce dle místa trvalého bydliště. 
  • Pro občany Prahy 11, na adrese Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 PRAHA 411, tel.: 950 178 556, úřední hodiny pro sociální služby, příspěvek na péči: PO a ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00.
  • Tiskopis je ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://portal.mpsv.cz/forms.

 

 Průkaz pro osoby zdravotně postižené

 

 • Kdo může žádat o průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P?
  • Průkaz může získat osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým, nebo duševním postižením při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, který podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Průkaz osoby se zdravotním postižením lze získat pouze na základě samostatného řízení a posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení.
 • Kde můžu požádat o výše uvedený průkaz osob se zdravotním postižením?
  • Na úřadu práce dle místa trvalého bydliště. 
  • Pro občany Prahy 11, 4, 12 na adrese Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 PRAHA 411, tel.: 950 178 556, úřední hodiny pro sociální služby, příspěvek na péči: PO a ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00.
  • Tiskopis je ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://portal.mpsv.cz/forms.

 

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

 

 • Kdy požádat o parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou?
  • Parkovací průkaz je určen pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, kteří mají svůj automobil anebo jsou přepravováni autem jiného majitele, zejména do zdravotnických zařízení.
   Bližší informace: https//portal.mpsv.cz/soc/dzp/prukaz.
 • Jaké budu mít výhody?
  • Bezplatné stání na místě pro vozíčkáře, označeném kresleným piktogramem, a to ve všech státech EU. Dále možnost zřízení vyhrazeného stání před domem s vyznačením piktogramu vozíčkáře na zem a za vodorovnou značku označující toto Vaše místo, přičemž neplatíte poplatek za užití silnice, na které vůz stojí.

 

Vvyhrazené parkovací stání
 
 • Jaké doklady potřebuji k vyřízení parkovacího průkazu?
  • Váš průkaz OZP s označením ZTP anebo ZTP/P, aktuální fotografii pasového formátu, platný občanský průkaz, původní rozhodnutí o průkazu osoby zdravotně postižené, OZP, případně původní parkovací průkaz. Doklady od Vašeho auta nejsou nutné.

 

Sociální dávky

 

 • Mohou můj nízký příjem dorovnat sociální dávky?
  • Skutečnost, že bydlení Vám zajišťuje zařízení sociálních služeb, obecně nebrání tomu, abyste požádal o dávku pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení. Její přiznání bude záviset na výši Vašeho příjmu. Informujte se na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR.
 • Co dělat, když mi důchod nestačí k úhradě bydlení?
  • Můžete požádat o příspěvek na bydlení na úřadě práce dle místa trvalého bydliště.
  • Příspěvek na bydlení je určen k úhradě nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.
  • Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
  • Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se nevyžaduje.
  • Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady (viz dále). U všech bytů se dále započítávají náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění.
 • Kde získat formulář pro podání žádosti o příspěvek na bydlení?

 

 Právní poradna Praha 11

 

 • Kam se můžu jako občan Prahy 11 obrátit o právní poradenství?
  • Městská část Praha 11 nabízí zdarma právní poradenství v budově Úřadu městské části Praha 11 ve Vidimově ulici.
  • Právní poradenství poskytuje: Iuridicum Remedium, o.s., Vidimova 1324, kancelář č. 201 , úřední hodiny: ST 10 – 15.30 hodin. Objednávky na tel.: 800 104 300. 
  • Schůzku si mohou občané domluvit na výše uvedeném telefonním čísle „Občanské linky Prahy 11“.
  • Nelze přijít přímo do poradny bez objednání. Poslední klient se objednává v 15.30 hodin.
  • Můžete zde řešit: konzultace a rady v oblasti nájemních práv k bytu, pracovního práva a výkonu rozhodnutí (exekucí) v oblasti jejich práv a povinností k orgánům veřejné správy, Každý měsíc dostáváme zprávy o poskytnutých službách a díky tomu má městská část zpětnou vazbu o tom, jaká témata občané nejčastěji řeší.