SAZEBNÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 

 • je platný od 1. 10. 2018 dle rozhodnutí představenstva společnosti Jihoměstská sociální a.s. Cena za poskytování pečovatelské služby je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • stále platný sazebník, platný od 1.1.2018, ke stažení zde.

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 

 •  POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití – 100 Kč/hodina
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek – 100 Kč/hodina
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru – 100 Kč/hodina
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík – 100 Kč/hodina
 • POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU
  • pomoc při úkonech osobní hygieny – 100 Kč/hodina
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty – 100 Kč/hodina
  • pomoc při použití WC – 100 Kč/hodina
 • POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
  • Pomoc při přípravě jídla a pití – 100 Kč/hodina
  • Příprava a podání jídla a pití – 100 Kč/hodina
  • Dovoz a donáška jídla – 20 Kč/úkon
  • Dovoz a donáška jídla – rodinní příslušníci v rámci jedné domácnosti – 20 Kč/za oba jídlonosiče
 • POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
  • běžný úklid a údržba domácnosti – 100 Kč/hodina
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (zejména s ohledem na pomoc při zajištění soukromé služby) – 100 Kč/hodina
  • donáška vody – 100 Kč/hodina
  • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva – 100 Kč/hodina
  • běžné nákupy a pochůzky – 100 Kč/hodina
  • velký nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti – 100 Kč/hodina
  • praní a žehlení ložního prádla, či osobního prádla a jeho drobné opravy – 70 Kč/1 kg
 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
  • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět – 100 Kč/hodina

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

 

 • denní dohled nad uživatelem – 150 Kč/hodina
 • pronájem jídlonosiče – 20 Kč/měsíc
 • fotokopie jídelního lístku – 2 Kč
 • poskytnutí vysavače poskytovatele pro úklid v domácnosti uživatele DPS, úkon nezahrnuje vysávání – 5 Kč
 • konzultace a podpora v běžných činnostech (např. vypsání složenky, poukázky, psaní dopisů, manipulace s mob. telefonem) – 150 Kč/hodina

 

NÁROK NA BEZPLATNÉ SLUŽBY

 

 • základní úkony pečovatelské služby uvedené v § 40 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou poskytovány bezplatně okruhu osob v něm vymezených (např. účastníkům odboje, atp.)

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

 • Pokud je výše úhrady stanovena hodinově, je účtováno vždy podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti/úkonu. Pokud poskytování činnosti/úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 • V rámci zajištění základního úkonu běžný nákup a pochůzka se do času k zajištění úkonu počítá čas od počátku sepsání obsahu nákupu nebo čas strávený na předávání informací co je třeba v rámci pochůzky zajistit/vyřídit, včetně času stráveného cestou na nákup/pochůzku a zpět., včetně času stráveného předáním nákup/zajištěných skutečností či jejich vyúčtování. Pokud je běžný nákup nebo pochůzka zajišťována pro více osob společně dělí se celkový čas společný pro zajištění daného úkonu počtem uživatelů, pro které je takto zajišťován.
 • Ke každé návštěvě pracovníka za účelem provedení základního úkonu pečovatelské služby se účtuje 100,- Kč/hodina za čas nezbytný k zajištění činnosti/úkonu. V rámci DPS Šalounova, DPS Blatenská a DBB Petýrkova se za nezbytný čas k provedení úkonů považuje maximálně 5 min, v přepočtu je tedy účtováno maximálně 8 Kč za provedenou činnost/úkon. V rámci poskytování pečovatelské služby mimo výše uvedené objekty se za nezbytný čas k provedení úkonu považuje maximálně 10 min., v přepočtu je tedy účtováno maximálně 16 Kč za provedenou činnost/úkon.
 • V rámci služby se poskytuje bez úhrady základní sociální poradenství.
 • Fakultativní činnosti mohou být poskytovány pouze při čerpání základních činností pečovatelské služby nebo v případě že tyto činnosti nemohou být zabezpečeny běžně dostupnou službou.