Sociální poradenství

 

 • Co si mám představit pod pojmem základní sociální poradenství?
  • Základním sociálním poradenstvím se rozumí poskytování potřebných informací o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení. Základní sociální poradenství je obsaženo ve všech druzích sociálních služeb jako základní činnost, kterou jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni vždy zajistit.
 • Co si mám představit pod pojmem odborné sociální poradenství?
  • Je zpravidla specializované na určité okruhy problémů (např. poradna pro seniory, poradna pro oběti trestných činů, poradna pro osoby se zdravotním postižením, manželské a rodinné poradny apod.).
 • Kam se obrátit, když potřebuji poradit se zavedením sociální služby?
  • Pro radu, kde hledat službu, která by pro Vás byla vhodná, mohou Vaše kroky směřovat i na obecní úřad nebo se obrátit na samotného poskytovatele sociálních služeb (sociální pracovnici /pracovníka např. pečovatelské služby, domova pro seniory, odlehčovací služby apod.), který Vám vše vysvětlí.
  • Kdo má přístup na internet, může hledat informace v registru poskytovatelů sociálních služeb, na stránkách obcí a krajů či na stránkách jednotlivých poskytovatelů (každý poskytovatel má povinnost zajišťovat dostupnost informací o poskytovaných službách). Registr poskytovatelů sociálních služeb
Příspěvek na péči

 

 • Kdo může žádat o příspěvek na péči?
  • Příspěvek na péči náleží těm, kteří jsou především z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.
 • Co je to péče o vlastní osobu?
  • Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání, pohybu…
 • Co je to soběstačnost?
  • Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi nebo s předměty osobní potřeby, obstarávat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat či uklidit. Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok. Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka odlišná, zákon proto rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.
 • Kde získám tiskopis na podání žádosti o příspěvek na péči nebo o jeho zvýšení?
  • Tiskopis získáte u příslušné pobočky Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele nebo na Integrovaném portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře (integrovaný portál MPSV).
  • V případě, že budete potřebovat v této oblasti poradit, Vaše otázky vám ráda zodpoví naše sociální pracovnice.
 • Jaká je adresa pobočky Úřadu práce pro Prahu 4, 11, 12?
  • Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 PRAHA 411, tel.: 950 178 556, úřední hodiny pro sociální služby, příspěvek na péči: PO a ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00.
 • Jak probíhá řízení o přiznání příspěvku na péči   
  • Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje v den podání písemné žádosti.
  • Sociální pracovník z příslušného Úřadu práce Vaši žádost posoudí tak, že provede sociální šetření – bude zjišťovat, jak moc samostatný je žadatel ve svém přirozeném prostředí. Od 1. 8. 2016 může úřad práce provést sociální šetření i v průběhu hospitalizace osoby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče (typicky tzv. LDN), trvá-li hospitalizace nepřetržitě déle než 60. dnů.
  • Po provedeném šetření Úřad práce požádá okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení stupně závislosti.
  • Lékařská posudková služba okresní správy sociálního zabezpečení vydá na základě žádosti posudek o stupni závislosti, v němž stanoví, kolik životních potřeb posuzovaný nezvládne v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.
  • Po obdržení stejnopisu posudku vydá Úřad práce rozhodnutí.
 • Komu náleží příspěvek na péči?
  • Příspěvek na péči je finanční příspěvek a náleží osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
 • Co je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a míra závislosti na pomoci?
  • Jedná se o takový nepříznivý zdravotní stav, který dle poznatků lékařské vědy trvá déle než jeden rok a jenž omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.
  • Míra závislosti je odvislá od počtu základních životních potřeb (dále také „životní potřeby“), při nichž osoba potřebuje pomoc či dohled.
  • Zákon stanoví celkem 10 následujících životních potřeb:
   • mobilita,
   • orientace,
   • komunikace,
   • stravování,
   • oblékání a obouvání,
   • tělesná hygiena,
   • výkon fyziologické potřeby,
   • péče o zdraví,
   • osobní aktivity,
   • péče o domácnost.
  • Bližší vymezení schopnosti zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění.
 • Kdy se považuje osoba za závislou na pomoci jiné fyzické osoby?
  • Stupeň závislosti je vždy stanoven počtem životních potřeb, při nichž osoba potřebuje z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu každodenní pomoc nebo dohled. Od stanoveného stupně závislosti se samozřejmě odvíjí i výše poskytovaného příspěvku na péči, která je dále odlišně stanovena pro osoby do 18 let věku a pro osoby starší.
 • Jaká je výše příspěvku?
   • Příspěvek na péči pro osoby starší 18 let se vyplácí měsíčně podle toho, v jaké míře je daná osoba na péči závislá.
   • Zákon o sociálních službách rozlišuje čtyři stupně závislosti. K nim novela zákona od 1.4.2019 stanovuje níže uvedené částky:
   • 880 Kč (lehká závislost), 4400 Kč (středně těžká závislost), 8 800 Kč (těžká závislost), pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, zdravotnická zařízení lůžkové péče) nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu
   • 12 800 Kč (těžká závislost), pokud neposkytuje osobě pomoc žádné z výše uvedených zařízení a o osobu pečuje jiný poskytovatel pomoci (např. rodinný příslušník nebo tzv. asistent sociální péče)
   • 13 200 Kč (úplná závislost), pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, zdravotnická zařízení lůžkové péče) nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu
   • 19 200 Kč (úplná závislost), pokud neposkytuje osobě pomoc žádné z výše uvedených zařízení a o osobu pečuje jiný poskytovatel pomoci (např. rodinný příslušník nebo tzv. asistent sociální péče)
   • Kde se dozvědět více?Oficiální informace o příspěvku na péči

    Oficiální formulář pro podání žádosti online

 • Mám nějaké povinnosti při podání žádosti o příspěvek na péči?
  • Podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku na péči, písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči (např. hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, tj. vždy začátek a konec hospitalizace), využívat příspěvek na zabezpečení potřebné pomoci.
  • V případě nesplnění povinností může být výplata příspěvku po předchozím upozornění zastavena.
 • Komu bude vyplácen příspěvek na péči při umístění v domově pro seniory?
  • Příspěvek u klientů domovů pro seniory slouží na úhradu péče a jako součást úhrady náleží celý domovu (§ 73 odst. 4 zák. č. 1058/2006 Sb.).
 • Můj zdravotní stav se zhoršil, mohu žádat o zvýšení příspěvku na péči?
  • Vyplněním a podáním formuláře, který je k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo je dostupný na stránkách Integrovaného portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře.
 • Může mě někdo v řízení o příspěvek na péči zastupovat?
  • Zmocněnec na základě plné moci (vzor plné moci je k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR).
 • Co lze hradit z příspěvku na péči?
  • Příspěvek lze použít pouze na výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy využíván k úhradě péče, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby (např. pečovatelská služba, služba osobní asistence), ale i výdajů, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby.
  • Oba výše uvedené způsoby může příjemce kombinovat a hradit z příspěvku dle individuální potřeby.
 • Může mi být poskytována pečovatelská služba nebo osobní asistence, i když nepobírám příspěvek na péči?
  • Ano, může. Pokud zájemce o službu nemá přiznán příspěvek na péči, neznamená to, že nemá sníženou soběstačnost. Pokud je prokázána snížená soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení či se jedná o rodinu s dětmi (v případě narození trojčat) nic nebrání tomu, aby byla služba poskytována.
 • Požádal/a jsem o příspěvek na péči, ale přišlo mi zamítavé rozhodnutí. Mám právo se odvolat?
  • Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho obdržení odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále „ministerstvo“), a to prostřednictvím úřadu práce, který rozhodnutí vydal. Před podáním odvolání je vhodné seznámit se s posudkem, jenž je součástí rozhodnutí o přiznání, či zamítnutí příspěvku a obsahuje skutková zjištění okresní správy sociálního zabezpečení a závěry, k nimž na jejich základě dospěla. Stupeň závislosti pro účely odvolacího řízení posuzuje na žádost ministerstva jeho posudková komise, složená obvykle ze dvou lékařů a tajemníka. Ta by se měla ve svém posudku vypořádat i s námitkami odvolatele, které směřují proti posudku okresní správy sociálního zabezpečení. Zhorší-li se v průběhu odvolacího řízení zdravotní stav posuzované osoby, je nutné na tuto skutečnost upozornit ministerstvo (a doložit nové lékařské zprávy) nebo přímo jeho posudkovou komisi.
 Domácí péče

 

 • Jak postupovat, když sociální služba již nestačí?
  • Může situace, kdy z důvodu zhoršení zdravotního stavu potřebujete ošetřovatelskou, léčebně rehabilitační nebo paliativní péči. Při pobytu doma můžete přijímat pomoc v rámci tzv. domácí péče jako zdravotní službu (i zdravotní péče má formy terénní a ambulantní). Základní informace o zdravotních službách požadujte od registrujícího praktického lékaře.
 • Co je to domácí péče?
  • Domácí péče je pacientům poskytována zdravotními sestrami, fyzioterapeuty přímo v prostředí domova pacienta.
 • Kdo hradí domácí péči?
  • Domácí péče je hrazena ze zdravotního pojištění pouze na základě doporučení registrujícího  praktického  lékaře, registrujícího    praktického lékaře  pro děti a dorost  nebo ošetřujícího lékaře  při hospitalizaci.
 • Co zajišťuje domácí péče?
  • Domácí péče zajišťuje odborné výkony, jako jsou například převazy ran, odběry krve, aplikace injekcí apod.
 • Jak dlouho může být poskytována domácí péče?
  • Praktický lékař může indikovat domácí péči jednorázově maximálně na dobu 3 měsíců, může však tuto indikaci opakovaně prodloužit (opět vždy maximálně na 3 měsíce). Pokud tedy klient péči potřebuje a praktický lékař ji indikuje, může být domácí péče poskytována nepřetržitě po neomezeně dlouhou dobu.
Odmítnutí sociální služby

 

 • Může poskytovatel sociální služby odmítnout moji žádost o její poskytování?
  • Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze:
   • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem a zaregistrovanou cílovou skupinu služby; má naplněnou kapacitu;nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
   • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo osobě, která o službu žádá, poskytovatel vypověděl před méně než 6 měsíci smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodu porušování povinností ze smlouvy vyplývajících,
   • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Co to znamená, že nespadám do cílové skupiny?
  • Poskytovatel musí stanovit okruh osob, pro které je služba určena. Mohou být uplatněna kritéria, jako je věk, druh zdravotního postižení (např. demence, Alzheimerova choroba apod.). Zájemce o službu, který do cílové skupiny dané služby nespadá, může být odmítnut.
 • Jak rozumět pojmu zdravotní postižení?
  • Zdravotním postižením se rozumí omezení fyzických, duševních nebo smyslových schopností osoby, které má nepříznivý vliv na život člověka. Příčinou může být například úraz nebo nemoc.
Příspěvek na dopravu

 

 • Kdy mohu dostat příspěvek na dopravu?
  • Jedná se o příspěvek na mobilitu, který je určen pro osoby se zdravotním postižením, kterým byl vydán úřadem práce průkaz ZTP nebo ZTP/P a dopravují se nebo jsou dopravovány do zdravotnických zařízení, na úřady apod.
  • Nenáleží osobám, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, např. jsou v domově pro seniory nebo ve zdravotnickém zařízení.
 • Jaká je výše příspěvku?
  • Příspěvek činí 550,- Kč (platnost k 1.1.2018) a vyplácí se buď měsíčně zpětně, tzn. do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží nebo splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.
 • Kde mohu o mobilitu požádat?
  • Na úřadu práce dle místa trvalého bydliště.
  • Pro občany Prahy 11, na adrese Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 PRAHA 411, tel.: 950 178 556, úřední hodiny pro sociální služby, příspěvek na péči: PO a ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00.
  • Tiskopis je ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://portal.mpsv.cz/forms.
 Průkaz pro osoby zdravotně postižené

 

 • Kdo může žádat o průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P?
  • Průkaz může získat osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým, nebo duševním postižením při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, který podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Průkaz osoby se zdravotním postižením lze získat pouze na základě samostatného řízení a posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení.
 • Kde můžu požádat o výše uvedený průkaz osob se zdravotním postižením?
  • Na úřadu práce dle místa trvalého bydliště.
  • Pro občany Prahy 11, 4, 12 na adrese Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 PRAHA 411, tel.: 950 178 556, úřední hodiny pro sociální služby, příspěvek na péči: PO a ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00.
  • Tiskopis je ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://portal.mpsv.cz/forms.
Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

 

 • Kdy požádat o parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou?
  • Parkovací průkaz je určen pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, kteří mají svůj automobil anebo jsou přepravováni autem jiného majitele, zejména do zdravotnických zařízení.
   Bližší informace: https//portal.mpsv.cz/soc/dzp/prukaz.
 • Jaké budu mít výhody?
  • Bezplatné stání na místě pro vozíčkáře, označeném kresleným piktogramem, a to ve všech státech EU. Dále možnost zřízení vyhrazeného stání před domem s vyznačením piktogramu vozíčkáře na zem a za vodorovnou značku označující toto Vaše místo, přičemž neplatíte poplatek za užití silnice, na které vůz stojí.
 • Jaké doklady potřebuji k vyřízení parkovacího průkazu?
  • Váš průkaz OZP s označením ZTP anebo ZTP/P, aktuální fotografii pasového formátu, platný občanský průkaz, původní rozhodnutí o průkazu osoby zdravotně postižené, OZP, případně původní parkovací průkaz. Doklady od Vašeho auta nejsou nutné.
Sociální dávky

 

 • Mohou můj nízký příjem dorovnat sociální dávky?
  • Skutečnost, že bydlení Vám zajišťuje zařízení sociálních služeb, obecně nebrání tomu, abyste požádal o dávku pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení. Její přiznání bude záviset na výši Vašeho příjmu. Informujte se na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR.
 • Co dělat, když mi důchod nestačí k úhradě bydlení?
  • Můžete požádat o příspěvek na bydlení na úřadě práce dle místa trvalého bydliště.
  • Příspěvek na bydlení je určen k úhradě nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy.
  • Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení za rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.
  • Za společně posuzované osoby se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se nevyžaduje.
  • Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a bytů vlastníků srovnatelné náklady (viz dále). U všech bytů se dále započítávají náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění.
 • Kde získat formulář pro podání žádosti o příspěvek na bydlení?
 Právní poradna Praha 11
 • Kam se můžu jako občan Prahy 11 obrátit o právní poradenství?

Městská část Praha 11 nabízí zdarma právní poradenství  v tzv. Domečku u objektu úřadu v Ocelíkově ulici 672/1.

 • Právní poradenství poskytuje: Iuridicum Remedium, o.s., Vidimova 1324, kancelář č. 201 , úřední hodiny: ST 10 – 15.30 hodin. Objednávky na tel.: 800 104 300.
 • Služby právní poradny jsou pouze na předchozí objednání na telefonu Občanské linky: 800 104 300
  • Schůzku si mohou občané domluvit na výše uvedeném telefonním čísle „Občanské linky Prahy 11“.
  • Nelze přijít přímo do poradny bez objednání. Poslední klient se objednává v 15.30 hodin.
 • Můžete zde řešit: konzultace a rady v oblasti nájemních práv k bytu, pracovního práva a výkonu rozhodnutí (exekucí) v oblasti jejich práv a povinností k orgánům veřejné správy

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Příspěvek na péči
Domácí péče
Odmítnutí sociální služby
Příspěvek na dopravu
Průkaz pro osoby zdravotně postižené