• První kontakt se zájemcem o pobytovou službu v Domově pro seniory Jižní Město a s jeho rodinou může proběhnout telefonicky, osobně nebo písemně, elektronicky. Odpovědným pracovníkem pro jednání se zájemci o službu je sociální pracovnice domova pro seniory
 • O pobytovou službu zájemce žádá písemnou žádostí, která je ke stažení níže nebo k vyzvednutí na adrese zařízení. Zároveň s podanou žádostí je nutné doložit vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele (ke stažení níže), které může být doplněno o odborné zprávy
 • Na základě prvního kontaktu je zahájeno jednání o poskytování sociální služby. Jednání se mohou na žádost zájemce zúčastnit další osoby zájemcem určené. Po domluvě se žadatelem je uskutečněno sociální šetření, jehož cílem je komplexní posouzení situace žadatele a zjištění jeho individuálních potřeb a přání. Na základě zjištěných údajů lze upřesnit míru potřebné podpory a péče. Sociální šetření je primárně prováděno v přirozeném sociálním prostředí žadatele, pokud si to žadatel nepřeje jinak. Spoluúčast pečujících osob a rodiny při jednání je důležitá a velmi žádoucí
 • Pokud nebyly shledány žádné důvody k odmítnutí zájemce o službu a kapacita služby to umožňuje, následuje uzavření smlouvy s žadatelem o službu (vzor smlouvy viz. níže). V případě, že aktuální  kapacita služby není dostačující, je žádost o službu zaevidována do Evidence žadatelů a je jí přiřazeno evidenční číslo
 • Žadatele o službu je možné odmítnout pouze z následujících důvodů:
  • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
  • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis)
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

ŽÁDOST DS

VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE 

KONTAKTY

Bc. LUCIE STRAŠÍKOVÁ
sociální pracovnice
267 990 151 – volba 2, 2, 1

603 205 396
PO – ČT 7:00 – 16:00
PÁ 7:00 – 13:00
soc@jmsoc.cz

MARTA JANEČKOVÁ
vrchní sestra
267 990 151 – volba 2, 2, 2

603 205 355
PO – ČT  7:00 – 16:00
PÁ  7:00 – 13:00
vrchni@jmsoc.cz