ŽIVOTNÍ OKRUHY

 

 • Kdy se obrátit na sociální služby?
  • Sociální služby poskytují pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci (jakou je např. nepříznivý zdravotní stav, snížená schopnost sebeobsluhy, sociální situace, sociálně znevýhodňující prostředí), kterou nemohou řešit vlastními silami ani za pomoci svých rodinných příslušníků či jiných osob.
 • Kde žádat o poskytnutí sociální služby?
  • Přímo u poskytovatelů sociálních služeb.
  • Na sociálním odboru úřadu městské části Prahy, ve které má osoba trvalý nebo hlášený pobyt, pro obyvatele Prahy 11 zde.
 • Jaké služby Vám Jihoměstská sociální a.s. poskytne?
  • Jihoměstská sociální a.s. nabízí sociální služby v domácím prostředí nebo pobytové služby  seniorům, chronicky nemocným a lidem se zdravotním handicapem v Domově pro seniory nebo Odlehčovacím centru.
 • S čím Vám může pečovatelská služba pomoci?
  • Ubývají Vám síly, rodina je plně vytížena a Vy potřebujete pomoc, podporu nebo dohled při některých činnostech všedního dne ve Vaší domácnosti? Dovezeme Vám oběd, nakoupíme Vám, pomůžeme při osobní hygieně, pomůžeme při přípravě nebo podání stravy, zajistíme praní prádla, provedeme běžný úklid, vyzvedneme Vám recept v lékárně nebo u lékaře či zajistíme jinou pochůzku. 
 • Kdo může požádat o pečovatelskou službu?
  • O zavedení pečovatelské služby může požádat senior, zdravotně či tělesně postižená osoba, rodina, přátelé, ošetřující lékař, sociální pracovnice apod.
 • Jak požádat o pečovatelskou službu?
  • O zavedení služby se žádá písemnou žádostí o poskytování pečovatelské služby, která je k dispozici na našich stránkách v sekci Pečovatelská služba nebo k vyzvednutí na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro.
 • Musím dodat zdravotní dokumentaci?
  • Pro zavedení pečovatelské služby není potřeba dokládat zdravotní dokumentaci.
 • Co předchází zavedení pečovatelské služby?
  • Koordinátorka pečovatelské služby nebo sociální pracovnice provede sociální šetření na základě písemné žádosti ve Vaší domácnosti, jehož cílem je posouzení individuální potřebnosti a skutečnosti, zda zájemce spadá do naší cílové skupiny a současně předání informací o naší službě, tj. seznámení s podmínkami a způsobem poskytování služby
  • Pokud dojde mezi poskytovatelem a Vámi k dohodě následuje uzavření písemné smlouvy. Bez smlouvy nelze službu poskytnout. Služba je poskytována dle individuálních potřeb uživatele, jednotlivé činnosti a způsob jejich provádění je popsán v plánu péče, který s uživatelem tvoří klíčový pracovník.
 • Za jak dlouho mi službu poskytnete?
  • Službu se snažíme zavést co nejrychleji k Vaší spokojenosti. Záleží vždy na momentální kapacitě, většinou je služba zahájena do 2 – 5 dnů. V případě plné kapacity následuje zařazení do evidence žadatelů.
 • Lze měnit v průběhu poskytování služby její rozsah?
  • Rozšíření poskytovaných služeb např. změnu četnosti či délky poskytování činností (dle přání odebírat úkon častěji nebo jeho poskytnutí prodloužit) lze měnit dle individuálních potřeb každého jednotlivce a provozních a kapacitních možností poskytovatele, vždy ve spolupráci s kompetentním pracovníkem (koordinátorkou pečovatelské služby, sociální pracovnicí), které provedou sociální šetření.
  • V případě zlepšení soběstačnosti v závislosti na zdravotním stavu je možné některé činnosti přestat využívat. V případě potřeby lze smlouvu o poskytování služby kdykoliv ukončit, a to i bez udání důvodu.
 • Může být moje žádost odmítnuta?
  • Poskytovatel může uzavření Smlouvy o poskytování sociální služby (pečovatelská služba) odmítnout pouze z těchto důvodů:
   • zájemce žádá o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje,
   • zájemce nespadá do stanované cílové skupiny uvedené v Registru poskytovatelů sociálních služeb,
   • z důvodu naplněné kapacity pečovatelské služby,
   • pokud zájemci, který žádá o poskytnutí téže sociální služby, byla vypovězena Smlouva v době kratší než 6 měsíců před podáním této žádosti, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy.
 • Kolik a jak budu platit za pečovatelskou službu?
  • Za využité činnosti pečovatelské službu budete platit částku, která je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb, více v sekci Pečovatelská služba.
  • Úhrady za služby se provádí zpětně za uplynulý měsíc dle odebrané/včas neodhlášené služby. Platba může být provedena hotově nebo převodem na účet poskytovatele.
 • Jak jsou vykazovány provedené úkony?
  • Provedené úkony jsou pečovatelkou zaznamenávány do záznamového archu – vždy na jeden kalendářní měsíc. Pečovatelka do archu zapisuje, kolik minut úkon trval, jsou zde vyznačeny i zástupy. Záznamový arch je podkladem pro provedení měsíčního zúčtování a uživateli je umožněna jeho kontrola. V domech s pečovatelskou službou je k zaznamenávání provedené péče využíváno čteček.
 • Mohu zrušit objednanou činnost, např. půjdu k lékaři.
  • Objednané základní činnosti např. pochůzka, nákup, hygiena apod. (mimo stravování) mohou být odhlášeny minimálně 2 dny předem prostřednictvím pečovatelky nebo koordinátorky pečovatelské služby.
 • V jakém čase je pečovatelská služba poskytována v domácnosti?
  •  služba je poskytována denně od 7:00 do 19:00 hod., včetně uznaných státních svátků;
 • Kdo je klíčový pracovník?
  • Pečovatelka, která za Vámi dochází domů a zajištuje sjednané úkony dle Vašich individuálních potřeb. V době její nepřítomnosti (nemoc, dovolená) tyto služby zajišťuje zastupující pečovatelka.
 • Co je to individuální plánování?
  • Rozsah a způsob sjednané služby a jejího poskytování vychází z individuálních potřeb každého jednotlivce. Ty jsou písemně zaznamenány již při uzavírání smlouvy a následně pravidelně přehodnocovány dle aktuální situace v plánu péče.
 • Jak podat stížnost na poskytovanou službu
  • Uživatel nebo osoba blízká má možnost podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytovaných sjednaných služeb nebo na zaměstnance, kteří službu zajišťují. Stížnost je možné podat ústně, písemně nebo v elektronické podobě. Všechny stížnosti jsou evidovány a řídí se pravidly pro vyřizování stížností. O výsledku vyřízení stížnosti je uživatel informován písemně.
 • Nemůžu si vařit a potřeboval bych si objednat pouze obědy…
  • O zavedení dovozu obědů se žádá písemnou žádosti o poskytování pečovatelské služby, která je k dispozici na internetových stránkách nebo kontaktuje koordinátorku pečovatelské služby, nebo k vyzvednutí na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro.
  • Koordinátorka pečovatelské služby nebo sociální pracovnice provede sociální šetření ve Vaší domácnosti, jehož cílem je posouzení individuální potřebnosti a skutečnosti, zda zájemce spadá do naší cílové skupiny a současně předání informací o naší službě, tj. seznámení se s podmínkami a způsobem poskytování služby.
 • Jak rychle můžu očekávat zavedení služby dovozu obědů?
  • Službu se snažíme zavést do 2 – 5 dnů v případě kapacitních možností. V opačném případě jste informováni o zařazení do evidence žadatelů.
 • V jakém čase se obědy rozváží?
  • Obědy se rozvážejí na základě uzavřené písemné smlouvy ve všední dny, včetně víkendů a svátků od 8:30 do 12:30 hod. Doba dovozu oběda je závislá na lokalitě bydliště uživatele a aktuální dopravní situaci. Při sjednávání sociální služby je uživatel seznámen s přibližným časem dovozu oběda. Zároveň je informován o možné časové prodlevě, a to v mimořádných situacích.
 • Jaký je výběr stravy, můžu mít i dietní jídlo?
  • V nabídce je výběr ze tří druhů jídel – racionální, diabetická a šetřící dieta. Nabídka jídel je zveřejňována předem formou jídelního lístku sestaveného nutriční terapeutkou. Jídlo se objednává s časovým předstihem.
  • Při dovozu oběda do domácnosti pomocí jídelního lístku, který Vám předá pečovatelka. Jednu část výběru si po vyplnění necháte doma, abyste věděli, jaké jídlo jste si objednali a druhou odevzdáte pečovatelce.
 • Jak si odhlašuji a přihlašuji oběd?
  • Obědy je nutno odhlašovat a přihlašovat nejpozději dva pracovní dny předem do 15.00 hod. telefonicky na 267 990 151 – volba 2, 3, 1. Jiný způsob ohlášení změny je bez záruky. Pokud uživatel neodhlásí včas objednané jídlo, účtuje se mu jak cena stravy, tak cena dovozu.
 • Jak se hradí obědy?
  • Obědy se hradí zpětně podle skutečně odebrané nebo včas neodhlášené stravy v předchozím měsíci. Platba může probíhat hotovostně nebo převodem na účet, vždy na základě vyúčtování a předložení písemné stvrzenky.
 • Kolik se hradí za obědy a kolik za dovoz?
  • Aktuální ceník služby naleznete v sekci Pečovatelská služba.
 • V jakých nádobách je strava dopravována?
  • Každému uživateli jsou před samotným dovozem oběda poskytnuty dvě sady jídlonosičů (termoobal + 3 misky). Tyto jídlonosiče slouží k přepravě obědů a dodržování hygienických norem při rozvozu obědů. Obědy nelze dovážet ke klientům v jejich vlastních nádobách.
 • Platí se za jídlonosič?
  • Ano, za pronájem jídlonosiče v termoobalu se platí, viz. Ceník v sekci Pečovatelská služba.
 • Co je to domácí péče?
  • Domácí péče je pacientům poskytována zdravotními sestrami, fyzioterapeuty přímo v prostředí domova pacienta.
 • Kdo hradí domácí péči?
  • Domácí péče je hrazena ze zdravotního pojištění pouze na základě doporučení registrujícího  praktického  lékaře, registrujícího    praktického lékaře  pro děti a dorost  nebo ošetřujícího lékaře  při hospitalizaci.
 • Co zajišťuje domácí péče?
  • Domácí péče zajišťuje odborné výkony, jako jsou například převazy ran, odběry krve, aplikace injekcí apod.
 • Jak dlouho může být poskytována domácí péče?
  • Praktický lékař může indikovat domácí péči jednorázově maximálně na dobu 3 měsíců, může však tuto indikaci opakovaně prodloužit (opět vždy maximálně na 3 měsíce). Pokud tedy klient péči potřebuje a praktický lékař ji indikuje, může být domácí péče poskytována nepřetržitě po neomezeně dlouhou dobu.
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

 

 • Co jsou domy s pečovatelskou službou (dále jen DPS)
  • DPS jsou obytné domy s malometrážními byty zvláštního určení k bydlení seniorů, zejména těch, u kterých se zhoršila soběstačnost, jsou osamělí nebo izolovaní a chybí jim kontakt s vrstevníky. Dále jsou určeny občanům se zdravotním postižením, kteří potřebují zajišťovat některé své životní potřeby a tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci.
 • Kde se nachází DPS na Praze 11?
  • Na adrese: Šalounova  2025/7, Blatenská 2146/4, Praha 11
 • Kdo může požádat o umístění v DPS?
  • Osoby se zdravotním postižením, kterým byl přiznán invalidní důchod III. stupně a senioři (starší 65 let), kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, chronickému onemocnění nebo věku potřebují zajišťovat některé své životní potřeby s pomocí druhé osoby a přitom nevyžadují komplexní celodenní péči. Komise přihlíží k celkové sociální situaci žadatelů. Přednost při posuzování mají občané, které již využívají terénní sociální služby.
  • Manželská dvojice, druh a družka, popř. jinak příbuzná dvojice, pokud alespoň u jednoho z nich zdravotní stav, respektive omezená soběstačnost odůvodňuje poskytování pečovatelské služby a druhý mu potřebnou péči nemůže poskytnout.
  • Pro všechny výše uvedené osoby platí podmínka trvalého bydliště na území hl. města Prahy po dobu nejméně 1 roku. Přednost mají obyvatelé MČ Praha 11.
 • Kde získám přihlášku do domu s pečovatelskou službou (dále jen DS) – Praha 11?
  • Přihlášku si můžete vyzvednout osobně na Odboru soc. věcí a zdravotnictví, Nad Opatovem 2140 v úředních hodinách nebo v Domě s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro nebo stáhnout zde
 • Co musím doložit k žádosti?
  • zprávu ošetřujícího lékaře s popsáním zdravotního stavu jak fyzického, tak psychického,
   a to ne starší než 3 měsíce,
  • stanovisko odborného lékaře v případě psychického postižení,
  • potvrzení o výši důchodu či jiného příjmu,
  • výpis z evidenčního listu z bytu dosud uchazečem užívaného – ne starší než 3 měsíce,
  • pokud je uchazeč nájemcem bytu, doklad o jeho platební kázni (za nájemné a služby) za dobu posledních 5 let (vydá správce domu),
  • podle potřeby další dokumenty,
  • podepsaný souhlas s vyžádáním dalších dokladů, vztahujících se k prošetření žádosti
   a s provedením sociálního šetření v místě současného bydliště a trvalého pobytu.
 • Kam podám kompletní žádost do domu s pečovatelskou službou?
  • Žádost o byt v DPS se podává na vydaném tiskopisu „Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou“ na adrese: Úřad městské části Praha 11, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Nad Opatovem 2140, 1. patro, k rukám pověřeného pracovníka, tel.: 267 902 109, 267 902 154 v úřední dny, doporučujeme po předchozí telefonické dohodě.
  • Žádost přijímá a eviduje OSVZ, která zároveň odpovídá za úplnost žádosti a její prokazatelnou evidenci.
 • Co následuje, když po předání žádosti?
  • Pověřený pracovník OSVZ provede kontrolu úplnosti žádosti, případně nechá žádost doplnit. Uchazeč na místě žádost podepíše.
   Pověřený pracovník OSVZ zabezpečí evidenci této žádosti v podatelně ÚMČ a její uložení na OSVZ, podepsaný souhlas s vyžádáním dalších dokladů, vztahujících se k prošetření žádosti a s provedením sociálního šetření v místě současného bydliště.
  • Pověřený pracovník předkládá tajemnici Komise pro DPS a DBB (dále jen Komise) zpracované podklady (kompletní žádosti) k jednání této komise. Tajemnice svolává tuto komisi na základě hlášení právně volných bytů.
 • Jak se dozvím, zda mi bude přidělen byt v DPS?
  • Po jednání Komise Vás bude v první fázi kontaktovat pověřená pracovnice OSVZ, která Vás seznámí s dalším schvalovacím postupem i časovým rámcem.
 • Kdo rozhoduje o uzavření nájemní smlouvy?
  • Schvalovací kompetence k uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku náleží Radě MČ Praha11 na doporučení komise pro domy s pečovatelskou službou.
 • Jakou nájemní smlouvu budu uzavírat?
  • Nájem bytu se uzavírá na dobu neurčitou (ve výjimečných případech na dobu určitou) dle posouzení KDPS a BBD, za stanovené měsíční nájemné a bez možnosti přihlášení rodinného příslušníka či jiné osoby do tohoto bytu.
 • Kdo se mnou uzavře Smlouvu o nájmu bytu?
  • Smlouvu s Vámi bude uzavírat Odbor majetkoprávní MČ Praha 11, oddělení bytové.
  • Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s  uchazečem, schváleným RMČ. Pokud uchazeč do 30 dnů od doručení nabídky neuzavře z vlastní viny smlouvu o nájmu bytu, bude
   k uzavření smlouvy o nájmu bytu vyzván další uchazeč (náhradník).
  • Smlouva o nájmu bytu se zpracovává podle vzoru smlouvy o nájmu bytu pro tuto kategorii.
  • Měsíční nájemné za užívání bytu bude v okamžiku uzavření smlouvy o nájmu bytu stanoveno ve výši, která byla schválena RMČ.
  • Výše stanoveného měsíčního nájemného za užívání bytu zůstane nezměněna s výjimkou pravidelné změny výše stanoveného nájemného za užívání bytu v souladu se zákonem.
  • Při uzavření smlouvy o nájmu bytu se budoucí nájemce zaváže uhradit stanovené měsíční nájemné za užívání bytu vždy měsíčně.
 • Můžu si podat Žádost o nájem bytu v DPS jako pojistku do budoucna?
  • Ano, tuto Žádost si můžete podat jako tzv. akutní, kdy Vaše sociální či zdravotní situace vyžaduje již řešení, anebo jako tzv. výhledovou, která bude evidována, ale nevyžaduje naléhavost umístění v DPS.
 • Jak je poskytována pečovatelská služba v DPS?
  • Pečovatelská služba v DPS je poskytována ve všední dny včetně víkendů a svátků v čase od 7.00 do 19:00 hodin na základě Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, kterou uzavírá jednotlivec nebo manželská dvojice s Jihoměstskou sociální a.s. Ve smlouvě je specifikován rozsah úkonů, je stanovena jejich frekvence a výše úhrady. Výše úhrady je stanovena ceníkem pečovatelské služby, který je v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006  Sb. a podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., oboje ve znění pozdějších předpisů