POSLÁNÍ

 

  • Posláním Odlehčovacího centra je poskytování ubytování, stravování, sociálních a zdravotních služeb seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regeneraci sil pečující osobě, která o seniora jinak pečuje, případně pokud tato osoba potřebuje provést úpravu žadatelova přirozeného domácího prostředí.

 

CÍL POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

  • Cílem služby je poskytovat sociální služby způsobem, který minimalizuje omezení práv uživatelů, podporovat uživatele při uplatňování jejich přání, představ a osobních cílů, vytvářet uživatelům kvalitní zázemí se zajištěnou podporou, respektovat lidskou důstojnost a osobní svobodu uživatelů, podporovat přirozené vazby uživatelů s jejich rodinou, vytvářet bezpečné prostředí pro uživatele poskytováním odborné sociální a zdravotní péče.

 

ZÁSADY

 

  • Respektování potřeb uživatelů – respektování práv uživatelů, respektování etických práv uživatelů, respektování soukromí, respektování vlastní volby, podpora samostatnosti a nezávislosti, zaměření na individuální potřeby uživatelů.
  • Odbornost – vzdělávání personálu, zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanost personálu.
  • Diskrétnost – personál zachovává diskrétnost v procesu získávání, zpracování a přenosu informací, personál zachovává mlčenlivost.
  • Nestrannost – uživatele posuzuje personál nestraně a rovnoprávně (standardizované pracovní postupy) – průběh služby se řídí vnitřními pravidly, metodickými postupy, směrnicemi.
  • Spravedlnost – předpokládá, že s každým uživatelem bude nakládáno podle jeho práv, že práva uživatelů nebudou ani omezována, ani jim upírána.
  • Rovnost – neznamená stejnost. Je nutno brát do úvahy rozdíly ve specifických potřebách uživatelů. Pokud není se specifickými potřebami uživatelů počítáno, mohou být uživatelé znevýhodňování. Proto se zaměřujeme na rovná práva a příležitosti, aby se uživatelé mohli dobrat stejných výsledků
  • Spoluúčast – předpokládá zapojení uživatelů do plánování, koordinace a vyhodnocování služeb.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 

  • Služba je určená pro seniory, kteří dosáhli minimálně 60 let věku, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

 

KONTAKTY

Bc. LUCIE STRAŠÍKOVÁ
sociální pracovnice
267 990 151 – volba 2, 2, 1

603 205 396
PO – ČT 7:00 – 16:00
PÁ 7:00 – 13:00
soc@jmsoc.cz

MARTA JANEČKOVÁ
vrchní sestra
267 990 151 – volba 2, 2, 2

603 205 355
PO – ČT  7:00 – 16:00
PÁ  7:00 – 13:00
vrchni@jmsoc.cz