Náměty a stížnosti – obecné informace

 

 • každý uživatel služby může podávat náměty na zlepšení služby nebo si stěžovat na kvalitu nebo způsob jejího poskytování
 • stížnost mohou podat také rodinní příslušníci uživatelů, případně další osoby
 • za podání stížnosti není ten, kdo stížnost podával, jakýmkoliv způsobem sankcionován nebo znevýhodňován
 • každý má možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti
 • řešení stížnosti je využito ke zkvalitnění poskytované sociální služby a jejího provozu
 
Způsob podání stížnosti

 

 • ústně kterémukoli zaměstnanci pečovatelské služby při osobním kontaktu
 • telefonicky na vedoucího služby, nebo koordinátorce pečovatelské služby
 • písemnou stížnost je možné vložit do schránky u vchodu do domu s pečovatelskou službou
 • stížnost je možné podat i anonymně
 • u písemných stížností uveďte datum podání 

 

Kontakty

 

 

Možnost odvolání

 

Není-li stěžující spokojen s postupem vyřizování či závěrem stížnosti, má právo se obrátit na ředitele společnosti, nebo k představenstvu společnosti JMS a.s., dozorčí radě společnosti nebo k níže uvedeným institucím.

 • Jihoměstská sociální a.s., Ředitel, Šalounova 2025/7, 149 00  Praha 4, tel: 267 990 151 – volba 2, 5, 1, e-mail: reditel@jmsoc.cz
 • Jihoměstská sociální a.s., Představenstvo společnosti, Šalounova 2025/7, 149 00  Praha 4, tel: 267 990 151, 724 603 302, e-mail: info@jmsoc.cz
 • Jihoměstská sociální a.s., Dozorčí rada společnosti, K rukám předsedy dozorčí rady, Šalounova 2025/7, 149 00  Praha 4, tel: 267 990 151, e-mail: info@jmsoc.cz
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00   Praha 2, tel.: 221 921 111, e-mail: posta@mpsv.cz
 • Magistrát hl. m. Prahy, Jungmanova 35, 101 00   Praha 1, tel: 230 001 111,  fax: 236 007 108
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel: 542 542 411, e-mail: podatelna@ochrance.cz

 

Řešení stížnosti

 

Pracovník, který je pověřen řešením stížnosti je povinen písemně informovat stěžujícího o výsledku řešení v základní lhůtě do 30 dnů od podání stížnosti. V případě, že řešení stížnosti je natolik časově náročné, že nelze lhůtu dodržet, je stěžovatel  písemně seznámen s předpokládanou dobou vyřízení stížnosti.