Stížnosti – obecné informace

 

  • každý uživatel služby může podávat náměty na zlepšení služby nebo si stěžovat na kvalitu nebo způsob jejího poskytování,
  • stížnost mohou podat také rodinní příslušníci uživatelů, případně další osoby,
  • za podání stížnosti není ten, kdo stížnost podával, jakýmkoliv způsobem sankcionován nebo znevýhodňován,
  • každý má možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti,
  • řešení stížnosti je využito ke zkvalitnění poskytované sociální služby a jejího provozu.
Způsob podání stížnosti

 

  • ústně – kterémukoli zaměstnanci Domova pro seniory při osobním kontaktu
  • telefonicky – vedoucí DS, OC nebo sociální pracovnici
  • písemně – stížnost je možné vložit do schránky u vchodu do Domu, nebo na chodbě za jídelnou v Domově
  • stížnost je možné podat i anonymně
  • u písemných stížností uveďte datum podání

 

Kontakty, kam lze podat stížnost na poskytování sociální služby domova pro seniory:

 

Možnost odvolání:

 

Není-li stěžující spokojen s postupem vyřizování či závěrem stížnosti, má právo se obrátit na ředitele společnosti, nebo k představenstvu společnosti JMS a.s., dozorčí radě společnosti nebo k níže uvedeným institucím.

 

Jihoměstská sociální a.s.

Představenstvo společnosti

Šalounova 2025/7

149 00  Praha 4

tel: 267 990 151, 724 603 302

e-mail: info@jmsoc.cz

 

Jihoměstská sociální a.s.

Dozorčí rada společnosti

K rukám předsedy dozorčí rady

Šalounova 2025/7

149 00  Praha 4                          e-mail: info@jmsoc.cz                   tel: 267 990 151

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1

128 00   Praha 2                         e-mail: posta@mpsv.cz                 tel.: 221 921 111

 

Magistrát hl. m. Prahy

Jungmanova 35

101 00   Praha 1                                  tel: 230 001 111

fax: 236 007 108

 

Veřejný ochránce práv

Údolní 39

602 00 Brno                               e-mail:podatelna@ochrance.cz tel: 542 542 411

e-mail:podatelna@ochrance.cz tel: 542 542 411

 

Řešení stížnosti:

Pracovník, který je pověřen řešením stížnosti je povinen písemně informovat stěžujícího o výsledku řešení v základní lhůtě do 30 dnů od podání stížnosti. V případě, že řešení stížnosti je natolik časově náročné, že nelze lhůtu dodržet, je stěžovatel  písemně seznámen s předpokládanou dobou vyřízení stížnosti.