PRO KOHO JE URČENÝ DOMOV PRO SENIORY JIŽNÍ MĚSTO?

 

 • Je mi 42 let, jsem trvale upoutaný na vozíku, potřebuji někam, kde se o mě postarají. Mohu využít Váš domov pro seniory?
  • Domov pro seniory nemůžete v tomto případě využít, protože služba je určena osobám starším 60let věku. Doporučujeme využít některý z Domovů pro osoby se zdravotním postižením.
 • Starám se o svého tatínka, který bydlí u nás. Byl u něj zjištěn syndrom demence a bojím se, že by si mohl nějakým způsobem ublížit, když odejdeme s manželem do práce. Už se stalo, že odešel a neuměl se vrátit zpět domů. Bylo by možné tatínka umístit k Vám do Domova pro seniory?
  • Domov pro seniory se nezaměřuje na péči a podporu osob se syndromem demence. Nejsme zařízení s uzavřeným oddělením a není tak např. možné omezovat zde osoby v pohybu. Vhodnější je v tomto případě využít některý z Domovů se zvláštním režimem.
  • Pokud si přesto přejete využít služeb našeho zařízení, není syndrom demence důvodem k odmítnutí zájemce o službu. Důvodem k odmítnutí je, pokud by chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
  • Dále Vás musím upozornit, že naše zařízení není uzavřené a v případě, že Váš tatínek bude chtít odejít (vyjádří vážně míněný nesouhlas s umístěním v zařízení), jsme povinni mu odchod ze zařízení umožnit.
 • Chtěl bych využít Váš Domov pro seniory, ale mám trvalé bydliště mimo Prahu. Není to překážkou?
  • Domov pro seniory je určen především obyvatelům hl. m. Prahy.
 • Je mi 62 let a jsem seniorka žijící na Jižním Městě. Mé kamarádky mi říkaly, že by bylo dobré, kdybych si podala žádost do domova důchodců, protože bych se dostala někam mezi lidi a vím, že v budoucnu budu někoho potřebovat, kdo se o mě postará. Mohu využít Vaše zařízení?
  • Domov pro seniory je určen osobám, které jsou, vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci, závislí na pomoci jiné osoby a kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí. Doporučujeme tedy konzultaci s naší sociální pracovnicí a společné zvážení toho, zda je Vaše situace taková, že již nemůžete setrvat ve svém domácím prostředí, a to i přesto, že využíváte služby, které dochází k vám domů a není možné zajistit pomoc ze strany Vaší rodiny.
  • Zvažte využití jiných služeb, které Vám umožní žít aktivně a co nejdéle ve Vašem prostředí (pečovatelská služba, osobní asistence, systém tísňové péče, domov s pečovatelskou službou).
  • Do Domova pro seniory můžete žádost podat i nyní pro případ budoucí potřeby a pravidelně s naší sociální pracovnicí konzultovat Vaši celkovou situaci. Není to však nutné, pokud víte, že ještě několik let službu potřebovat nebudete. Pořadí podané žádosti (délka vedení v evidenci žádostí) není u nás nikdy rozhodujícím faktorem při výběru žadatele o službu

 

PŘIJETÍ DO DOMOVA PRO SENIORY

 

 • Kde se dozvím víc informací o aktuálních možnostech přijetí do Domova pro seniory?
  • Kdykoliv ve všední dny od 7 do 16 hodin můžete kontaktovat naši sociální pracovnici. Po domluvě je možné sjednat osobní návštěvu v zařízen v Janouchově ulici 670/1, Praha 4, kde má kancelář i sociální pracovnici. 
 • Jak mám postupovat, když chci nastoupit do vašeho Domova pro seniory?
  • Pro poskytnutí služby či zařazení žádosti do Evidence žadatelů je nutné doručit vyplněnou Žádost o poskytnutí odlehčovací služby a vyplněný formulář Vyjádření lékaře. Formuláře jsou k dostání u sociální pracovnice, či na internetových stránkách. V případě nejasností ohledně vyplnění dokumentů se neváhejte obrátit na naši sociální pracovnici .
  • Žádosti je možné doplnit o potvrzení o příjmech osoby (např. aktuální důchodový výměr) a o rozhodnutí Úřadu práce o přiznání Příspěvku na péči. Pokud má osoba zákonného zástupce, je třeba doplnit žádost také o kopii rozhodnutí příslušného soudu.
  • Na každé žádosti musí být vždy originální podpis žadatele o službu či jejího zákonného zástupce.
  • Vyplněné formuláře a doplňující dokumenty je třeba doručit sociální pracovnici (osobně, zprostředkovaně – přes recepci zařízení, poštou). Poté je rozhodnuto, zda nebyl naplněn některý z důvodů pro odmítnutí žadatele, pokud ne, tak je žádost přijata a zaevidována do Evidence žadatelů o službu. O přijetí a zaevidování je žadatel obvykle informován písemně na uvedenou adresu trvalého bydliště, pokud nedošlo k potvrzení jinak.
  • V případě volné kapacity je přijímací Komisí rozhodnuto o nabídnutí služby konkrétnímu žadateli, v případě plné kapacity je žádost evidována pro budoucí uvolnění kapacity.
 • Žádost jsem k vám doručil, dozvěděl jsem se, že je zaevidována. Co mám nyní dělat?
  • Po doručení žádosti je třeba sociální pracovnici domova sdělit, v jaké sociální situaci se nacházíte a kdy si přejete službu využít – zda teď nebo až to budete někdy potřebovat. Sociální pracovnice Vám bude za tímto účelem případně telefonovat, aby tuto informaci zjistila. Je vhodné pravidelně sociální pracovnici informovat o všech změnách, které se týkají Vaší situace a které mohou mít vliv na přijetí do zařízení (např. akutní potřeba služby).
  • Pokud je na žádosti o službu uvedena jiná kontaktní osoba než žadatel, probíhá jednání o službě také s ní a je třeba počítat, že i tato osoba či osoby mohou být sociální pracovnicí kontaktováni.
  • Kontakt se sociální pracovnicí je možné vést telefonicky, emailem či osobně v místě zařízení.
 • Jak dlouho se na přijetí čeká?
  • čekací doba je velmi individuální a nelze ji obecně odhadnout. Velmi záleží na tom, jak se která místa uvolní a na skutečnostech, které nelze předem předvídat. Kritéria přijetí jsou velmi rozmanitá a doba podání žádosti není rozhodující. Také záleží na konkrétních požadavcích na daný pokoj (rozdělení pokojů na panské, dámské, s toaletou bez toalety, jižní a severní pokoje, vícelůžkové a méně lůžkové apod.) Může se tak stát, že budete čekat po dobu několika let anebo pouze několik měsíců.
 • Kdo rozhoduje o mém přijetí a jaká jsou kritéria přijetí?
  • O nabídce ubytování konkrétnímu žadateli o službu rozhoduje tzv. přijímací Komise zařízení. Členy komise je vedoucí DS a OC, vrchní sestra, sociální pracovnice DS a OC.
  • Komise zvažuje, jaký je stav aktuálních zájemců o službu a z nich vybere obvykle jednoho žadatele, který službu aktuálně, při zvážení celkové situace, nejvíce potřebuje a jeho potřeby zároveň není možné naplňovat v jeho domácím prostředí.
  • Kritéria, která komise zvažuje jsou pouze orientační. Patří mezi ně např. sociální situace, problémy ohrožující zdraví, nepříznivé prostředí, blízkost bydliště rodiny, možnost využití terénních a ambulantních forem služeb, věk, zájem žadatele apod.
 • Kolik platím v Domově pro seniory?
  • V Domově pro seniory vždy platíte za ubytování, stravu a péči.
  • Protože Vám ze zákona musí zůstat z Vašeho důchodu 15% procent, bude Vaše úhrada záležet na výši Vašeho důchodu. Pokud výši svého důchodu nechcete uvést nebo Vám důchod i po odečtení 15% stačí na celkovou úhradu, řídí se Vaše úhrada aktuálním Sazebníkem Domova pro seniory.
  • V našem zařízení je stanovena úhrada v souladu s platnými právními předpisy takto:  za ubytování  ve výši 210-250 Kč/den,  za stravu 205 Kč/den + příspěvek na péči Kč/den (ke dni k 1.6.2022).
  • Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného Příspěvku na péči, který náleží zařízení jako jedinému poskytovateli podpory a pomoci.
  • V případě dotazů na celkovou úhradu a výpočet se můžete obrátit na sociální pracovnici 
 • Co když zatím žádný příspěvek na péči přiznaný nemám?
  • V případě, že nemáte přiznaný příspěvek, doporučujeme podat žádost o jeho přiznání na pobočku úřadu práce dle Vašeho trvalého bydliště.
  • Pokud stále probíhá řízení o příspěvku, může být žadatel se souhlasem přijímací Komise přijat ještě před rozhodnutím Úřadu práce ČR, pokud je zjevné, že je osoba závislá na péči druhé osoby alespoň v některých oblastech sebeobsluhy.
 • Co si mám vzít při nástupu do zařízení s sebou?
  • V Domově pro seniory budete pravděpodobně potřebovat stejné věci, jako byste potřeboval ve svém domácím prostředí (hygienické potřeby, oblečení, osobní věci, finanční prostředky na drobná vydání, doklady, zdravotnické potřeby, kompenzační pomůcky apod.). Naše zařízení poskytuje ze svých zdrojů ložní prádlo, ručníky, žínky, toaletní papír, mýdlo.
  • V našem zařízení jsou v rámci ubytování poskytovány služby prádelny, která zajišťuje praní prádla, žehlení, drobné opravy a úklid oblečení na pokoj.

 

NÁVŠTĚVY, NEPŘÍTOMNOST V ZAŘÍZENÍ

 

 • Může mě navštěvovat rodina a známí?
  • Návštěvní doba je neomezena s ohledem na dobu nočního klidu od 22:00 do 6:00 hodin. V individuálních případech je možné setrvat v zařízení i v době nočního klidu (vždy se souhlasem zdravotního personálu ve službě). Vždy v 19:00 hodin večer končí provoz naše recepce a z bezpečnostních důvodů se zamyká hlavní vchod. Na pozdějším opuštění zařízení či na pozdějším příchodu je třeba se domluvit s přítomným personálem.
  • Do zařízení mohou také docházet osoby poskytující jiné, veřejně dostupné služby (např. fyzioterapeut, kadeřník, kosmetik, pedikér apod.).
  • Návštěvy musí vždy respektovat Domácí řád zařízení, zejména nenarušovat svým chováním klid a bezpečnost uživatelů ani pracovníků.
 • Mohu opouštět zařízení?
  • Zařízení je možné kdykoliv opustit a opět se vrátit. Domov pro seniory není zařízením s omezenou možností odchodů a příchodů.
  • Z důvodů zajištění bezpečnosti doporučujeme odchod a přibližný návrat oznámit ošetřujícímu personálu.
  • Pokud potřebujete doprovod na místa, která chcete navštívit, domluvte se s personálem na možnosti zajištění doprovodu.
 • Může si mě brát rodina např. na víkend domů? Kolik v tom případě platím?
  • Opustit zařízení můžete také na delší časové období, tj. na libovolně dlouhou dobu v rozmezí od několika hodin po několik měsíců. Prosíme o včasné nahlášení plánované nepřítomnosti z důvodu možnosti odhlášení stravy.
  • Při nepřítomnosti v Domově pro seniory se podle aktuálně platné smlouvy vrací úhrada ve výši ceny potravin za celodenní stravování (80,-Kč).

 

ZDRAVOTNÍ PÉČE A LÉKAŘ

 

 • Je v zařízení přítomen lékař?
  • Lékař není v zařízení přítomen 24 h denně, zdravotní péče je zajištěna formou zdravotních sester pod vedením vrchní sestry
  • Do zařízení dochází praktický lékař dvakrát týdně a každý uživatel má možnost se u něj zaregistrovat. V případě volby jiného lékaře je tento jiný lékař oprávněn k návštěvě zařízení a uživatel si přes něj zařizuje potřebná vyšetření, léky, inkontinenční pomůcky, převozy sanitkou apod. V případě registrace u docházejícího praktického lékaře, lze tyto záležitosti řešit přes něj ve spolupráci s lékárnou dovážející léky a firmou zajišťující inkontinenční pomůcky.
  • Do zařízení dochází pravidelně diabetolog a 1x měsíčně psychiatr.
 • Jak se dostanu na ostatní vyšetření u svých dalších lékařů?
  • V případě, že potřebujete navštívit lékaře specialistu, a s převozem Vám nemůže pomoci Vaše rodina, je převoz zajištěn sanitkou na základě převozního příkazu praktického lékaře, u kterého jste registrován (více informací sdělí vrchní sestra 603 205 355). Ze zařízení je možné v případě potřeby domluvit doprovod.
 • Moje matka se potřebuje zotavit po úrazu a k tomu jí je třeba zajistit rehabilitační zařízení. Nabízí Vaše zařízení tyto služby?
  • Ano, máme vlastní fyzioterapeutku, která s našimi klienty pracuje podle jejich potřeb.

 

POKOJE A VYBAVENÍ

 

 • Jak jsou pokoje velké?
  • Pokoje v Domově pro seniory jsou nejčastěji dvojlůžkové (24 pokojů). 9 pokojů je třílůžkových a 4 jsou jednolůžkové. Pokoje jsou vždy rozděleny na tzv. pánské a dámské, dvojlůžkový pokoj lze také využít jako pokoj pro partnery. (k 1.1.2018)
  • Pokoj je vždy tvořen jednou místností. Velikost záleží vždy na tom, o jaký pokoj se jedná.
 • Co je za vybavení na pokoji v Domově pro seniory?
  • Na pokoji jsou elektricky či manuálně polohovatelná lůžka opatřená kvalitními matracemi v různém antidekubitním režimu z důvodu prevence proleženin uživatelů. Každý z uživatelů má noční stolek s vyklápěcí deskou, poličku a část nebo celou skříň v závislosti na velikosti pokoje. Každý pokoj je vybavený umyvadlem, zrcadlem a stolkem. Na každém pokoji je televize. Lednice je pak společná pro všechny uživatele ve společných prostorách zařízení.
  • K ohřevu vlastní stravy a k uvaření si vody lze využít vybavení kuchyňky pro uživatele a jejich návštěvy, která je v přízemí sousedící se společenskou místností.
  • Každý uživatel při nástupu obdrží elektronické tlačítko na možnost přivolání si personálu pro případ potřeby.
 • Mohu si přinést své vlastní věci?
  • Pokoj si samozřejmě můžete, v závislosti na jeho velikosti, dovybavit podle vlastních představ. Je vždy příjemné, pokud si pokoj zútulníte vlastními obrázky, fotografiemi, polštářky, květinami apod.
  • Přistěhování částí nábytku a spotřebičů lze vždy jen se souhlasem vedení zařízení s přihlédnutím k prostorovým možnostem.
 • Má každý pokoj svou vlastní koupelnu a toaletu?
  • Šest pokojů v prvním patře první části zařízení má vlastní toaletu se sprchovým koutkem vždy společně pro dva sousedící pokoje. Ostatní pokoje mají k dispozici vždy několik koupelen s toaletou na chodbách.
 • Platím něco za vyprání prádla?
  • V našem zařízení máme vlastní prádelnu, která zajišťuje praní prádla našim uživatelům. Cena je zahrnuta v ubytování a za její využití tak nic uživatelé neplatí. Pokud si uživatel přeje využívat naši prádelnu, musí být jeho prádlo označeno tak, aby bylo možné identifikovat, komu patří.
 • Je úklid zahrnut v ceně za pobyt?
  • Úklid je zajištěn našimi vlastními pracovníky úklidu, a to jak ve společných prostorách, tak na pokojích uživatelů. Cena za úklid je zahrnuta v rámci úhrady za ubytování, neplatíte tedy nic navíc.

 

AKTIVITY

 

 • Bude se někdo věnovat mojí mamince nebo bude celý den pouze polehávat?
  • V rámci našich služeb nabízíme také aktivizační činnosti. Ty mohou být v závislosti na potřebách uživatele skupinové či individuální.
  • Každý všední den se v zařízení koná minimálně jedna skupinová činnost, obvykle v odpoledních hodinách. S ohledem na zájmy klientů nabízíme cvičení paměti, cvičení na židlích, vyrábění a malování, zpívání, koncerty, přednášky, filmy, canisterapii, návštěvy dětí ze školky, výlety
  • Aktivizační činnosti na pokojích zajišťujeme dle aktuálních zjištěných potřeb a přání uživatelů. V oblasti naplňování duchovních potřeb spolupracujeme s Komunitním centrem Matky Terezy či zprostředkováváme kontakt s ostatními církvemi v ČR.
  • V závislosti na provozních možnostech nabízíme doprovody na místa, která potřebuje či chce uživatel navštívit.
  • Aktivizační činnosti jsou uživatelům pravidelně nabízeny a je vždy na daném člověku, zda nabídky využije či ji odmítne. Pokud uživatel potřebuje pomoc s přesunem na skupinovou aktivitu, je mu zajištěn. V případě zhoršeného stavu, kdy imobilní uživatel není schopen vzhledem ke svému stavu aktivitu navštívit, nabízíme využití individuální aktivizace na pokoji.
  • V případě, že uživatel sdělí, či svým chováním dá najevo, že skupinovou aktivitu navštívit nechce, v žádném případě ho nenutíme, a to ani na žádost rodiny!
 • Co se u vás nosí přes den za oblečení?
  • Záleží vždy na volbě konkrétního uživatele a na tom, zda tráví den převážně na lůžku či nikoliv. Zejména při návštěvách společenských prostor doporučujeme nosit pohodlné domácí oblečení, dle osobních zvyklostí společenský oděv např. na větší skupinové akce, při návštěvě míst mimo zařízení. Pro uživatele upoutané na lůžko doporučujeme pohodlné bavlněné oblečení (dlouhá trika, noční košile).
 • Musí všichni jíst jídlo na posteli?
  • Nemusí, každý si může zvolit, kde chce stravu konzumovat.
  • Prostorové možnosti pokoje nemusí vždy umožňovat konzumaci stravy u stolu na pokoji (na některých pokojích stolek není umístěn), z toho důvodu doporučujeme jíst buď na lůžku u výsuvné desky nočního stolku, nebo ve společné jídelně v zařízení.
  • Mnoho uživatelů preferuje konzumaci snídaně, svačiny a večeře na pokoji a společný oběd v jídelně. Záleží na osobních preferencích každého uživatele.
 • Pomůže mé mamince někdo, když bude chtít jít do jídelny na oběd?
  • Ano, pokud si to uživatel přeje, je možné ho do společné jídelny doprovodit či odvézt na vozíku.

 

STRAVA

 

 • Jaká nabízíte jídla?
  • V rámci stravování je v nabídce 5 jídel, v případě, že to vyžaduje zdravotní stav uživatele 6 jídel (snídaně, svačina 2x, oběd, večeře, případně druhá večeře).
  • Strava je v dietních úpravách připravována našimi kuchaři v kuchyni, která je součástí budovy.
  • V zařízení je přítomna nutriční terapeutka, která řeší problémy, které v oblasti stravování uživatelů vznikají
  • Jídelní lístek je sestavován originálně na každý týden s přihlídnutím k osobním preferencím uživatelů. V rámci oběda je vždy na výběr ze dvou jídel, pokud člověk nemá dietní omezení. Výběr s uživateli, kteří potřebují s výběrem pomoci, provádí nutriční terapeutka.

 

PÉČE

 

 • S čím vším mi bude personál pomáhat?
  • Pomoc při oblékání a svlékání – pečovatelé provádí pomoc s oblékáním nebo svlékáním, včetně obutí (vyzutí), pomoc se složením a uložením oblečení a obuvi. Rovněž může být poskytnuta pomoc se speciální pomůckou (navlečení elastické punčochy, ortézy, protézy, protetické náhrady aj.).
  • Pomoc při přesunu – pracovníci poskytují pomoc při přesunu na lůžku, z lůžka na vozík, WC křeslo, židli a naopak.
  • Pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh
  • Pomoc při podávání jídla a pití
  • Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru – pracovník poskytuje oporu a pomoc při pohybu uživatele z jedné místnosti do druhé (např. chodba, WC, sprcha), nebo doprovod uživatele v rámci budovy, na terasu a zahradu apod.
  • Pomoc při osobní hygieně – pracovník pomáhá uživateli při koupání, sprchování, holení, mytí hlavy, prevenci opruzenin, ranní a večerní hygieně (mytí rukou, obličeje) apod.
  • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • Pomoc při použití WC
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. doprovod do obchodu, na procházku, k lékaři, na mši, do restaurace, na orgány veřejné moci a další instituce
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, zprostředkování kontaktu s rodinou nebo přáteli, předávání informací rodině o uživatelových potřebách a přáních (vše se souhlasem uživatele), pomoc při navazování vzájemného kontaktu s ostatními uživateli zařízení
  • Sociálně terapeutické činnosti – podpora uživatelů při rozvíjení společenských aktivit (společné zpívání, společenské hry, čtení knih)
  • podpora při orientaci v novém prostředí
  • aktivizace a motivace uživatele k soběstačnosti

 

Provádění, frekvenci a způsob základních činností vždy sjednává pracovník přímo s uživatelem v rámci tzv. individuálního plánování. Každý uživatel má přiděleného svého klíčového pracovníka, který sestavuje s uživatelem na základě jeho zjištěných potřeb Plán péče, ve kterém je společně stanoveno, které činnosti budou u člověka prováděny, jakým způsobem a jak často.

 

PRAXE A STÁŽE

 

 • Studuji 2. ročník Sociální práce na vysoké škole, mohu k vám jít na praxi?
  • Ano, v našem zařízení je možné vykonávat praxi a stáže na různým odděleních. V případě studia sociální práce vykonáváte praxi přímo pod vedením naší sociální pracovnice. V případě zájmu se obraťte na vedoucí Domova pro seniory a Odlehčovacího centra na tel.: 603 205 399 nebo na janouchova@jmsoc.cz.