PŘEDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ A.S.

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitel/ka akciové společnosti Jihoměstská sociální a.s., se sídlem Praha 4 – Háje, Ocelíkova 672/1

Požadujeme: trestní a morální bezúhonnost

Vzdělání, obor:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v magisterském studijním programu
 • ekonomický nebo humanitní směr výhodou

Znalosti, zkušenosti:

 • zkušenosti na vedoucí pozici v rámci sociálního nebo zdravotnického zařízení
 • dobrá orientace v oblasti ekonomiky a legislativy v sociálních službách a zdravotnictví
 • zkušenosti s dotačními a grantovými programy
 • aktivní uživatelská práce na PC

Další dovednosti, schopnosti:  

 • velmi dobré komunikační schopnosti včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • řídící, organizační a vyjednávací schopnosti
 • vysoká úroveň manažerských dovedností
 • schopnost koncepční a metodické práce s lidmi
 • časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení
 • odolnost vůči stresu
 • pozitivní vztah k sociální činnosti a pracovníkům i klientům sociální péče

Nabízíme:

 • motivující pracovní prostředí s možností seberealizace
 • nadstandardní finanční ohodnocení
 • možnost přidělení služebního bytu (na dobu určitou)
 • další benefity spjaté s manažerskou pozicí (služební automobil i k soukromému užití, 13. a 14. mzda v závislosti na plnění cílů společnosti a další)

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení, titul
 • místo trvalého pobytu
 • kontaktní adresa (liší-li se od místa trvalého pobytu)
 • telefonní a e-mailový kontakt
 • datum a podpis

K přihlášce je třeba připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
 • motivační dopis (motivace k výkonu funkce ředitele/ky a.s.)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v zalepené obálce nejpozději do 15.09.2023, 13:00 na adresu:

Jihoměstská sociální a.s.

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

Obálku označit slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení ředitel/ka společnosti Jihoměstská sociální a.s.“

Vybraní uchazeči budou následně pozváni k osobnímu pohovoru.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Praha, 31. 07. 2023    

                                                                                           Mgr. Jiří Janoušek

                                                                                     předseda představenstva

Vyhlášení VŘ ředitel-ka a.s. 2023